Keurmerk

Gezinshuis Villa Lef ontving het certificaat van Keurmerk Gezinshuizen. We onderstrepen het belang van kwaliteit door onze werkwijze zo transparant mogelijk te maken.

 

Lees meer over het keurmerk 

Kwaliteitshandboek

Villa Lef heeft een kwaliteitshandboek volgens de normen van het keurmerk gezinshuizen opgesteld. Hierin staat ons professioneel handelen beschreven. Registraties en onze protocollen staan hier duidelijk in weergegeven.

Privacy Protocol

Gezinshuis Villa Lef hanteert een privacy protocol. In dit protocol staat beschreven hoe er met de informatie van de bewoners en hun ouders wordt omgegaan. We hechten veel waarde aan de privacy van de gezinshuiskinderen en hun familie. In het privacy protocol staat bijvoorbeeld beschreven wie informatie mag verstrekken en wie het mag ontvangen. Ook staat de lengte van de bewaartermijn van documenten beschreven en de manier waarop informatie wordt bewaard. Mochten er vragen zijn over dit protocol, neem dan even contact met ons op.

Ondersteuning

Gezinshuis Villa Lef maakt o.a. gebruik van orthopedagogische ondersteuning door een onafhankelijke gedragswetenschapper.

Vertrouwenspersoon

Jeugdigen en ouders betrokken bij Villa Lef kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon van 'Jeugdstem vertrouwenspersonen AKJ'.

Dit kan via www.jeugdstem.nl of 088 555 1000. Alle jeudigen in Villa Lef leren de vertrouwenspersoon kennen. Hij komt meerdere keren per jaar op bezoek. Zij kunnen ook rechtstreeks contact opnemen.

Naast een onafhankelijk vertrouwenspersoon, hebben de jongeren op individueel niveau een vertrouwenspersoon uit hun netwerk.  

Klachten

Natuurlijk proberen we in Villa Lef alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Waar gewerkt en geleefd wordt, kunnen ook fouten gemaakt worden. We hopen in zo'n geval dat er direct contact gezocht wordt met ons. We kunnen dan in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Mocht dit, om welke reden dan ook, niet meer mogelijk zijn. Kan men met klachten terecht bij de onafhankelijke instantie Klachtenportaal Zorg via klachtenportaalzorg.nl.

 

Iets te vragen?

Mochten er vragen zijn...

Neem contact met ons op